vize vize danışmanlığıvize işlemleri
 

Aupairlik ( Demi Pair Avustralya )

vize danışmanlığı
vize için gerekli belgeler
 
İngilterede Dil Okulları
Amerikada Dil Okulları
Maltada Dil Okulları
Kanadada Dil Okulları
İrlandada Dil Okulları
Avustralyada Dil Okulları
Yeni Zelandada Dil Okulları
İspanyada Dil Okulları
Almanyada Dil Okulları
Fransada Dil Okulları
Cape Townda Dil Okulları
Uzak Doğuda Dil Okulları
dil okulları
 
İş İngilizcesi
Üniversiteye Hazırlık
Sertifika Programları
TOEFL-IELTS-GMAT-GRE
toefl, ielts, gmat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
vize danışmanlığıAupairlik ( Demi Pair Avustralya )
vize
amerika konsolosluğu ankara

 

   
Aupairlik ( Demi Pair Avustralya )
Vize Danışmanlığı ankara19yıllık Karya International tecrübesiyle vize başvurusu yapmanin huzuru...

   
     

Vize

Vize başvurusu sırasında red kararlarının, bir çok başvurunun yanlış veya eksik evrak hazırlamaktan ve vize görüşmelerinde sorulan sorulara istenilen cevapların verilmemesinden kaynaklandığını görmekteyiz. Vize başvuruları için ciddi ve önemli bir ön hazırlık gerekmektedir. Konsolosluklar sık sık vize işlemleri ile ilgili prosedürlerini değiştirmekle birlikte, hemen her yıl yeni uygulamalar getirmektedir. Her ne kadar "Ben İngilizce veya gerekli dilleri biliyorum" ya da "Benim daha önce vizem var, dolayısıyla bir problem olmaz" şeklinde düşünüyorsanız da, bizim tecrübemiz bu tip başvuruda bulunanların çoğunluğunun ne yazık ki hüsrana uğradığı yönündedir.
Güven ve huzurla başvuru yapmak sizin elinizde. Aşağıda size sunduğumuz vize danışmanlık hizmetlerini kesinlikle öneriyoruz. Kanımızca harcayacağınız ufak bir danışmanlık ücreti, size fazlasıyla dönecektir.

     
vize takibi ankara
     

Demi pair programý nedir?

Demi Pair Programý; Avustralya da dil eðitimi alýrken Avustralyalý bir ailenin çocuk bakýmýna yardýmcý olmayý tanýmlar.  Avustralya’da yoðun Ýngilizce eðitimi (Genel Ýngilizce, Akademik Ýngilizce, Ýþ Ýngilizcesi, IELTS ve CAMBRIDGE sýnavlarýna hazýrlýk) ve bir Avustralyalý aileye çocuk bakýmý ve hafif ev iþleri konusunda yardým etme kombine edilir. Aileye yaptýðý yardýmlar karþýlýðýnda öðrenciye konaklama, yemek ve haftalýk harçlýk(haftada 120-150 Avustralya Dolarý) verilir. Öðrenciler dil okulunda   Pazartesi'den Cuma'ya (08.30-12:50 arasý veya 09:40-14:30 arasý) yoðun Ýngilizce dersleri alýrlar. Derslerden sonra öðrenciler Demi Pair ailelerinin yanýna dönüp çocuk bakýmý ve ev iþleri ile ilgilenirler(haftada yaklaþýk 20 saat).

Programa Kimler katýlabilir?

20 yaþ ve üzeri, çocuklarla ilgili belirli bir deneyimi olan (en az iki referans gereklidir), orta derecede Ýngilizce bilen ve geçerli bir ehliyete sahip olan kiþiler katýlabilir. Potansiyel adaylar için Ýlk Yardým Bilgisi Sertifikasý, çocuk bakýmý diplomasý gibi evraklar önemli rol oyanayabilir. Adaylar kayýttan önce bir teste tabi tutulur ve Program Direktörü ile telefonda bir görüþme yapar, bu adayýn program için uygun seviyede olduðundan emin olmak içindir.
Eðer öðrenci gerekli seviyede deðilse, ailenin yanýnda çalýþmaya baþlamadan önce ek bir ücret karþýlýðýnda 2-4 haftalýk Süper Yoðun Ýngilizce programýna baþlatýlýr.
Programa baþvuren kiþiler iyi niyetli, sorumluluk alabilen, gerektiðinde esnek çalýþma koþullarýna adapte olabilecek yapýya sahip motive kiþiler olmalýdýr. Öðrenci ailenin kurallarýna uymak durumundadýr. Gelmeden 3 ay önce tam baþvuru yapýlmýþ olmalýdýr, öðrenci programa kabul edildikten ve bütün evraklar gönderildikten sonra aile aranmaya baþlanacaktýr.

Yapýlmasý gereken iþler

Öðrenciler Demi Pair Programýnda haftada yaklaþýk 20 saat çalýþacaktýr.  Ortalama günlük 4-5 saat olan çalýþma saatleri ve görevler ailenin ihtiyacýna göre deðiþebilmektedir. Demi Pair programý ailenin çocuðu etrafýnda þekillenir. Çocuk bakýmý; çocuklarý okula hazýrlamak, onlarý okula býrakmak ve/veya okuldan almak, onlarý için aktiviteler düzenlemek, yemek hazýrlamak, ödevlerini kontrol etmek, yatma saatine hazýrlamak, yýkanmalarýna yardýmcý olmayý kapsar. Öðrenci sosyalleþmek ve eðlence için haftasonlarýnda boþ olacaktýr. Fakat yine de aile öðrencinin haftasonunda çocuk bakýcýlýðý yapmasýný isteyebilir. Öðrencilerin ve ailelerin bu sebepten esnek olmasý gerekmektedir.

Vize

Demi Pair Programýnda çalýþma yükü haftalýk 20 saat civarýnda olduðundan sadece Öðrenci Vizesi ve Working Holiday Vizesine sahip olan kiþiler bu programa katýlabilirler. Minimum program süresi vize ne olursa olsun 12 haftadýr.
Working Holiday Vizesi: Working Holiday vizesine sahip öðrenciler sadece 16 haftalýk Demi Pair Programýna katýlabilirler. Bu vize tipine sahip kiþiler kendi saðlýk sigortalarýný kendileri düzenlemek durumundadýr.
Öðrenci Vizesi: Bu vizeye sahip kiþiler maksimum 52 hafta kalabilirler ve haftada 20 saatten fazla çalýþamazlar. Öðrenci vizeisne sahip kiþiler Avustralya’ da zorunlu öðrenci saðlýk sigortasý yaptýrmak durumundadýr. Öðrenci vizesinin asýl amacý eðitim görmek olduðu için öðrencilerin iþlerinin eðitimlerini engellememesine dikkat etmesi gerekmektedir.
Öðrenciler belirtmiþ olduklarý tercihlere ve ailenin ihtiyaçlarýna göre bir ailenin yanýna yerleþtirilirler. Mülakattan önce, öðrencilere yanlarýna gidecekleri ailenin öðrenciye verecekleri çalýþma saatleri ve görevler konusunda bilgi verilecektir ve bir oryantasyon programýna katýlacaklardýr. Program koordinatörü iþlerin nasýl gittiðini öðrenmek için sürekli olarak aile ve öðrenci ile iletiþim halinde olacaktýr. Aile ile oluþsan iletiþim problemleri veya herhangi bi problem için her zaman destek ve danýþmanlýk verilmektedir.

Depozito

Herhangi bir problem çýkmasýna önlem olarak bir iyi niyet depozitosu alýnmaktadýr. Örneðin programýn bitiminden önce ayrýlmaya karar veren öðrenci, telefon veya internetin uygunsuz kullanýmý veya öðrencinin eþyalara verebileceði zarara karþýlýk bir önlem niteliðindedir.
Programýn bitiminde depozito öðrenciye geri ödenir.

Evde konaklama depozitosu

Öðrencilerin Sydney’e ilk geldiklerinde etrafý keþfetmeleri ve ortama uyum saðlamalarý için ilk iki haftasý normal aile yaný konaklamada kalýnýr. Bu öðrencilerin uzun yolculuðun ardýndan dinlemesi, çoccuk bakmak zorunda kalmadan þehiri keþfetmeleri ve derslere baþlamalarý için yapýlmaktadýr.Bu þekilde öðrenciler ilk iki hafta yanýnda kaldýklarý aileyle devam etme veya baþka aile seçme gibi bir opsiyona sahip olmaktadýr, bunun anlaþýlmasý için program koordinatörü ile bir takým mülakatlar yapýlacaktýr. Eðer öðrenci önce baþka bir ailenin yanýna yerleþtiyse depozito geri ödenmez, fakat  öðrenci gelmeden önce aile bulunduysa depozito öðrenciye geri ödenir.

Demi Pair Program Ücretleri

Yerleþtirme ücreti: 300$
Depozito: 300$
Evde konaklama depozitosu: 480 $ 


Yurtdışı Eğitim Konulu Diğer Sayfalarımız
Yurtdışı Eğitim|Ingiltere Dil Okulu|Amerika Dil Okulu|Malta Dil Okulu|Kanada Dil Okulu|Irlanda Dil Okulu|Avustralya Dil Okulu|Yeni Zelanda Dil Okulu|Ispanya Dil Okulu|Almanya Dil Okulu|Fransa Dil Okulu|Cape Town Dil Okulu|Londra Yaz Okulu|Cambridge Dil Eğitimi|Brighton Yaz Kampı|Bournemounth Dil Kursu|Boston Dil Eğitimi|New York Dil Kursu|San Francisco Dil Eğitimi|Chicago Ingilizce eğitimi|San Diego Iş Ingilizcesi|Costa Mesa Ingilizce Kursu|Honolulu Dil Kursları|Torrance Dil Okulları|Toronto Ingilizce Eğitimi|Vancouver Dil Eğitimi|Calagary Dil Eğitimi|Brisbane Dil Eğitimi|Cairns ingilizce eğitimi|Gold Coast|Perth|Melbourne|Sydney
İletişim
Hakkımızda
Site Haritası
LiveZilla Live Help
     

Türkiye
Tüm Türkiyeye Hizmet Vermekteyiz!

 
Work and Travel
Tayland
Avustralyada eğitim
Avustralyada Staj
Japonya
İndirimli Dil Okulları
Toronto

Sınavsız Üniversite

Vancouver

Temsilciliklerimiz
Vancouver
Site Haritası
Copyright © Karya International - Vize, Vize Danışmanlık, Vize işlemleri, Amerika, Kanada, İngiltere Vizesi